STATUT

STATUT
Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§4

Siedzibą główną Stowarzyszenia jest Warszawa.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działania, a także do takich organizacji należeć.

§9

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Oddziałów.

2. Oddziały mogą uzyskiwać samodzielność w trybie i na warunkach określonych w Rozdziale VI §35 i §36.

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§10

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych artystycznie, sportowo, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

§11

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące działania:

a. wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji,

b. analiza stanu i projektowanie podnoszących efektywność zmian w sieci szkół i placówek oświatowych na terenie konkretnych jednostek samorządu terytorialnego,

c. analiza stanu i projektowanie podnoszących efektywność zmian w organizacji pracy poszczególnych szkół i placówek oświatowych,

d. analiza stanu i projektowanie podnoszących efektywność zmian w organizacji pracy poszczególnych placówek prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

e. analiza stanu i projektowanie podnoszących efektywność zmian w organizacji pracy poszczególnych placówek kultury i sportu,

f. prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

g. prowadzenie placówek, działających w obszarze kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

h. prowadzenie działań informacyjnych, doradczych, badawczych i szkoleniowych mających na celu podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, kulturą, sportem i rekreacją oraz na rzecz osób będących potencjalnymi beneficjentami ich działań,

i. wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa służąca realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, a dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, która spełni łącznie warunki:

a. złoży deklarację członkowską,

b. zobowiąże się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu,

c. otrzyma pozytywną opinię dotyczącą kompetencji i zainteresowań od 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

b. zgłaszać postulaty i wnioski,

c. do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

d. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

5. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a. przestrzeganie Statutu oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,

b. opłacanie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,

c. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które popierają cele Stowarzyszenia i zadeklarują na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w §13 ust. 4 pkt b-d oraz obowiązki określone w §13 ust. 5 pkt. a i c.

§15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w obszarze działalności Stowarzyszenia lub dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie na członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w §13 ust. 4 pkt b-d oraz obowiązki określone w §13 ust. 5 pkt. a i c.

4. Członkostwa honorowego pozbawia się na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§16

Członkostwo ustaje w przypadku:

a. śmierci członka,

b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem lub niniejszym Statutem,

d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,

e. utraty praw publicznych.

§17

1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

a. działalności sprzecznej ze Statutem,

b. działania na szkodę Stowarzyszenia,

c. nie uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia przez okres 2 lat,

d. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub o odmowie przyjęcia na członka przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

3. Władze Stowarzyszenia mogą obradować i głosować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym konieczne jest zapewnienie transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu. W przypadku braku niewybranych kandydatów przeprowadza się wybory na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie

§21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§22

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.

5. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6. Członek ustępujących władz nie może być Przewodniczącym Walnego Zebrania.

7. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obradach Walnego Zebrania osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego innemu członkowi Stowarzyszenia.

8. miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania: przez wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej na podany przez członka w deklaracji adres e-mail.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a. ustalenie głównych kierunków i planów działania Stowarzyszenia,

b. uchwalenie Statutu i jego zmian,

c. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

d. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. ustalanie wysokości składek członkowskich,

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

h. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

k. uchwalanie ordynacji wyborczej obowiązującej na Walnym Zebraniu oraz Zebraniu Oddziału,

l. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,

m. inne, wynikające z niniejszego Statutu.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt b) i c).

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa, którego wybiera Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych.

3. Każdy z członków Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz, a do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań potrzebne jest łączne oświadczenie woli dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście, a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

d. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

e. uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Oddziałów oraz szkół i placówek Stowarzyszenia,

f. uchwalanie szczegółowych zasad organizacji pracy oraz sposobu zarządzania, dotyczących szkół i placówek Stowarzyszenia,

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

h. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie,

i. zwoływanie Walnego Zebrania,

j. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

k. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

l. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne Zebranie,

m. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

n. zatrudnianie pracowników,

o. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,

p. podejmowanie uchwał dotyczących przekształcania Oddziałów w Samodzielne Oddziały,

q. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej,

r. zawieszanie lub uchylanie uchwał władz Oddziałów w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

s. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność niezgodna jest z przepisami prawa, Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego zarządu przez Zebranie Oddziału,

t. zakładanie i likwidowanie szkół i placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.

Komisja Rewizyjna

§27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego.

§28

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

b. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

c. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c. zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd,

d. kontrolowanie Oddziałów,

e. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

f. zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

g. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

h. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

i. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie lub wnioskowanych przez Zarząd.

§30

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia, władze Oddziału oraz dyrektorzy szkół i placówek obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

2. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.

3. W przypadku rażących uchybień w działalności Oddziału, szkoły lub placówki Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

Rozdział V. Biuro Stowarzyszenia

§31

1. W celu efektywnego wykonywania zadań Stowarzyszenia Zarząd może, w drodze uchwały, utworzyć Biuro Stowarzyszenia.

2. Biurem Stowarzyszenia kieruje dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Główny.

3. Dyrektor Biura uczestniczy na zaproszenie Prezesa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§32

Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Stowarzyszenia oraz zakres obowiązków i pełnomocnictw dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VI. Terenowe jednostki organizacyjne

§33

1. Na wniosek grupy 10 członków Stowarzyszenia Zarząd w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Stowarzyszenia.

2. Oddziały mogą tworzyć regionalne reprezentacje Stowarzyszenia. Tryb ich powoływania określa Zarząd.

§34

1. Uchwała Zarządu o powołaniu Oddziału powinna być podjęta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i powinna zawierać określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności oraz wskazywać członków będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz Oddziału.

2. Uchwała o odmowie powołania Oddziału jest dostarczana wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy wnioskodawcom prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

§35

1.Oddział na mocy uchwały Zarządu może być przekształcony w Samodzielny Oddział i uzyskać osobowość prawną po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.

2. Warunkami przekształcenia Oddziału w Samodzielny Oddział są:

a. prowadzenie przez okres co najmniej roku aktywnej działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia,

b. stwierdzenie w wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej, że dotychczasowa działalność Oddziału jest prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami.

§36

1. Zarząd Oddziału występuje z wnioskiem o przekształcenie w Samodzielny Oddział na podstawie uchwały Zebrania Oddziału.

2. Zarząd po stwierdzeniu, że Oddział spełnia warunki określone w art. 35 ust. podejmuje uchwałę o przekształceniu w Samodzielny Oddział w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku Zarządu Oddziału.

3. Zarząd w uchwale o nadaniu Oddziałowi samodzielności określa, które ze swoich uprawnień przekazuje Zarządowi Oddziału.

§37

1. Szkoła lub placówka prowadzona przez Oddział z upoważnienia Zarządu z chwilą uzyskania przez Samodzielny Oddział osobowości prawnej staje się szkołą/placówką prowadzoną przez ten Oddział.

2. Majątek Stowarzyszenia będący w użytkowaniu Oddziału oraz prowadzonej przez ten Oddział szkoły lub placówki z upoważnienia Zarządu z chwilą uzyskania przez Samodzielny Oddział osobowości prawnej staje się majątkiem tego Oddziału.

 §38

Do działalności Samodzielnego Oddziału przepisy §25 ust 3, §48, §49 Statutu stosuje się odpowiednio.

§39

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział przez okres dłuższy niż jeden rok;

b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału;

c. stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia albo innymi przepisami.

Władze Oddziału

§40

1. Władzami Oddziału są:

a. Zebranie Oddziału,

b. Zarząd Oddziału,

c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Do władz Oddziału przepisy §19 i §20 Statutu stosuje się odpowiednio.

Zebranie Oddziału

§41

1. Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. W Zebraniu Oddziału biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali swoją przynależność do Oddziału,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Do Zebrania Oddziału przepisy §22 i §24 Statutu stosuje się odpowiednio.

4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału przysługuje także Zarządowi Stowarzyszenia.

§42

Do kompetencji Zebrania Oddziału w szczególności należy:

a. ustalenie głównych kierunków i planów działania Oddziału,

b. uchwalanie regulaminów władz Oddziału,

c. wybór i odwołanie członków władz Oddziału,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

e. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału przez Zarząd Oddziału,

f. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Oddziału,

g. podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do podjęcia działań dotyczących:

  • założenia lub likwidacji szkoły lub placówki,
  • rozwiązania Oddziału,
  • przekształcenia Oddziału w Samodzielny Oddział.

h. inne, wynikające z niniejszego statutu.

Zarząd Oddziału

§43

1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału zgodnie z uchwałami Zebrania Oddziału oraz uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Oddziału.

2. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa Oddziału. Prezesa Oddziału wybiera Zebranie Oddziału.

3. Do Zarządu Oddziału przepisy §25 ust. 3 i 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

§44

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz Zebrania Oddziału,

b. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

c. ustalanie budżetu Oddziału,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,

e. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

f. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału do kwoty określonej przez Zebranie Oddziału,

g. zwoływanie Zebrania Oddziału,

h. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Oddziału,

i. zapewnienie warunków działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§45

1. Komisja Rewizyjna jest organem Oddziału powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Zebraniem Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego.

3. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §28 i §30 statutu.

§46

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Oddziału,

b. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c. zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Oddziału,

d. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,

e. zwołanie Zebrania Oddziału w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym Statutem,

f. składanie na Zebraniu Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Oddziału,

g. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Oddziału,

h. składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Stowarzyszenia,

i. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub wnioskowanych przez Zarząd Oddziału.

Rozdział VII. Majątek i fundusze

§47

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Rokiem obrotowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

§48

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a. składek członkowskich,

b. darowizn, zapisów i spadków,

c. dotacji,

d. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

odpisów od przychodów z prowadzonych przez Stowarzyszenie szkół i placówek

2. Cały osiągany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczany na cele statutowe.

§49

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub faktycznym albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§50

1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 25% kwoty, jaka winna być zebrana od członków danego Oddziału, Zarząd Oddziału odprowadza w tym terminie na konto Zarządu.

2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu na członka.

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§51

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

§52

W związku ze zmianą §47, punkt 2, rok obrotowy trwający od 1 września 2015 roku zostaje przedłużony do 31 grudnia 2016 roku.

Skip to content