PROJEKTY I PARNTERZY

Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia Dobra Edukacja i Instytutu Dobrej Edukacji jest wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Aby ten cel mógł być jak najlepiej realizowany, Stowarzyszenie Dobra Edukacja zawiera szereg umów o współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami.


Tworzenie naszego Programu Dobrej Edukacji

Tworzenie naszego Programu zaczęło się w roku 2013 dzięki współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Instytutem Badań Edukacyjnych i Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Wymienione podmioty współpracowały z nami, gdy szukaliśmy chętnych do tworzenia naszej koncepcji edukacyjnej i zakładania pierwszych Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku.

Wsparcie w rozwoju przez Fundację PZU

Dzięki pomocy Fundacji PZU zrealizowaliśmy dwa projekty wspierające pracę nad naszym Programem Dobrej Edukacji (lata 2014-15) i projekt “Współpraca na rzecz dobrej edukacji” (rok 2016), którego celem było przeprowadzenie badania naukowego poświęconego przykładem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, w narracjach dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Chcieliśmy nawiązać współpracę z innymi organizacjami i stworzyć pewien standard działań wobec ucznia, który będzie uniwersalny na tyle, aby można go było wdrożyć także w innych miejscach.

Działania na rzecz Gdańska i metropolii

W latach 2014-2018 corocznie realizowaliśmy projekty edukacyjne współfinansowane przez Urząd Miasta Gdańska dla uczniów z Gdańska. Stowarzyszenie Dobra Edukacja zostało też partnerem projektu Strategia Rozwoju Metropolii 2030, przy realizacji którego współpracowało w latach 2014-2016 z bardzo wieloma podmiotami – pełna ich lista jest na stronie internetowej projektu.

Współpraca przy rozwoju Instytutu Dobrej Edukacji

Przedstawiciele Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia oraz organizacji pracodawców Pracodawcy Pomorza w latach 2014-2018 uczestniczyli w rozwijaniu koncepcji działania Instytutu Dobrej Edukacji, w doskonaleniu naszych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością i wypracowywaniu metody pomocy edukacyjno-rozwojowej oraz przygotowywaniu oferty doradztwa i kształcenia zawodowego.

Współpraca z Fundacją Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami jest organizacją mającą doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których jedno z rodziców straciło zdrowie lub zginęło w trakcie pełnienia służby publicznej. Wspólnie, od 2015 roku, w oparciu o doświadczenia naszego Stowarzyszenia i Fundacji, tworzymy metodę pomocy edukacyjno-rozwojowej dzieciom i młodzieży poprzez towarzyszenie w rozwoju i edukacji odpowiednio przygotowanego opiekuna. Pomagamy przygotowywać koncepcję pracy i szkolić Doradców Fundacji.

Inkubator Dobrej Edukacji

Dzięki Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w roku 2015 zrealizowaliśmy projekt “Inkubator Dobrej Edukacji” ukierunkowany na poszerzenie sieci innowacyjnie zorganizowanych szkół, przekazanie wiedzy, podnoszenie i wzmacnianie kompetencji osób tworzących kolejne szkoły.

Partnerzy rozwoju Akademii Dobrej Edukacji w Jarocinie

Nasza ADE w Jarocinie swoje powstanie w 2015 roku i późniejszy rozwój zawdzięcza osobom aktywnym w lokalnych organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenia Jarocin XXI i Fundacji Akademia Zmysłów), które chciały jak najlepiej wychodzić potrzebom dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami.

Studia z edukacji spersonalizowanej

We współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych nasz Instytut Dobrej Edukacji prowadzi od 2016 roku studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej, dające jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą, a od 2023 roku także studia z doradztwa zawodowego z mentoringiem spersonalizowanym. Program obu kierunków studiów powstał z myślą o zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób dający możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami. Traktujemy uruchomienie tych studiów jako nasze ważne osiągnięcie nastawione na profesjonalizację kadr, które staramy się zainspirować.

Wzmacnianie potencjału szkół i przedszkoli w Gminie Pruszcz Gdański

W partnerstwie z Gminą Pruszcz Gdański zrealizowaliśmy dwa projekty edukacyjne, finansowane przez Unię Europejską, polegające na wzmacnianiu potencjału szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Odpowiadaliśmy za doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metodyki prowadzenia zajęć, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz za realizację zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u dzieci (lata 2017-18).

Partnerzy rozwoju Technikum ADE w Gdańsku

Koncepcja powstania Technikum ADE w Gdańsku powstała w 2019 roku we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, organizacją Pracodawcy Pomorza i Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER. Dzięki ich pomocy przygotowaliśmy nasze założenia i znaleźliśmy współpracujących z tworzoną szkołą nowoczesnych pracodawców.

Wsparcie w rozwoju Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie i w Jabłonnie

W roku 2020 nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację trwającego dwa lata projektu “Akademia dobrych kompetencji” współfinansowanego z Funduszy Europejskich, dzięki któremu Akademie Dobrej Edukacji w Warszawie i w Jabłonnie zostały doposażone, zaś ich nauczyciele zostali przeszkoleni w kilku obszarach – nastąpił rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nastąpiło także podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez różnego rodzaju, dobrane do ich potrzeb zajęcia w małych grupach.

Współpraca z Polskim Towarzystwem Dialogu Motywującego

Od roku 2021 kadra pedagogiczna szkół i placówek wspieranych przez Instytut Dobrej Edukacji, prowadzony przez nasze Stowarzyszenie, uczestniczy w szkoleniach z dialogu motywującego, organizowanych we współpracy z PTDM i zdobywa stosowne certyfikaty. Wdrażamy tę metodę w naszej pracy.

Wzmacnianie kompetencji językowych

Nasze Stowarzyszenie, jako partner zrealizowało w ADE w Jabłonnie projekt „Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych”, który został sfinansowany z Funduszy EOG 2014-2021 – ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dotacja w wysokości 203 017 EUR została przyznana z Programu Edukacja. Okres realizacji projektu: maj 2020 – styczeń 2022. Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadry wczesnej edukacji.

Edukacja Domowa

Jako partner realizujemy w Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie projekt EOG/21/K4/W/0136 “Jak nie zabłądzić w domu? – propozycja modelu współpracy szkoły z uczniem w Edukacji Domowej i jego rodzicem – sprawdzone metody działania i nowe rozwiązania dla chętnych”.
Nasze działania zostały dofinansowane grantem ok. 150 000 EUR ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG 2014-2021 (Program Edukacja).
Projekt realizowany w okresie kwiecień 2022 – lipiec 2023, nakierowany jest na poprawę jakości procesu dydaktycznego poprzez ułatwienie budowania dobrych relacji szkoła-uczeń-rodzic i wzmocnienie kompetencji osób przyjmujących na siebie nadzór nad kształceniem dziecka poza szkołą.


Skip to content