Zdalna edukacja od 26 października

Od 26 października do 8 listopada klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkie szkoły średnie powinny prowadzić edukację zdalnie – tu znajduje się komunikat MEN. Szkoły średnie prowadzone przez nasze Stowarzyszenie miały obowiązek prowadzić edukację zdalnie już od 19 października. Także – z różnych przyczyn – zdalnie pracowali niektórzy uczniowie naszych szkół podstawowych. Zdalnie odbywają się w naszych szkołach spotkania kadry oraz spotkania z rodzicami. Standardowo korzystamy wszyscy z Google Meet i Google Classroom.

Bardzo prosimy, aby kadra kierownicza naszych szkół oraz mentorzy naszych uczniów pozostawali w indywidualnym kontakcie z uczniami i ich rodzicami, aby znać ich bieżącą sytuację w tym trudnym czasie. Jednocześnie prosimy uczniów i rodziców o zgłaszanie do mentora lub dyrektora swoich – być może zmieniających się – potrzeb i oczekiwań. 

W szczególności jesteśmy bardzo otwarci na oczekiwania (będziemy się starać w miarę możliwości wychodzić im naprzeciw):

  • związane z różną – zmieniającą się – sytuacją zdrowotną uczniów i członków ich rodzin;
  • dotyczące sposobu organizacji pomocy psychologicznej, pomocy w nauce, zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, indywidualnych (co do zasady organizujemy wszystko obecnie zdalnie, ale szczegóły są zawsze do uzgodnienia, zależnie od potrzeb konkretnego ucznia);
  • potrzebą wyposażenia ucznia lub nauczyciela w sprzęt komputerowy do pracy;
  • organizacją nauki konkretnego ucznia zdalnie, w drodze wyjątku w miejscu innym niż formalnie dla niego jest to przewidziane (w domu, pomimo, że powinno odbywać się to w szkole lub w szkole, pomimo, że powinno odbywać się to w domu).

Dyrektorzy szkół ogłaszają uczniom i rodzicom sposób organizacji pracy swoich szkół, obowiązujący w tej nowej, trudnej sytuacji. Zależnie od zgłaszanych potrzeb i oczekiwań, ten sposób organizacji pracy może ulegać pewnym zmianom lub doprecyzowaniu.

Prosimy o przyjmowanie ze zrozumieniem czasowych nieobecności z przyczyn zdrowotnych niektórych naszych nauczycieli. Przyjęta organizacja pracy może uwzględniać czasowe nierównomierne realizowanie niektórych przedmiotów, co w kolejnych okresach roku szkolnego będzie wyrównane.  

Każda szkoła poda rodzicom wykaz godzin konsultacji nauczycieli – polegających na ich obecności i dostępności w danym stałym terminie pod podanym linkiem Google Meet lub bezpośrednio w szkole. 

Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i pracownikom życzymy przede wszystkim zdrowia! 

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Skip to content