Komunikat dotyczący przygotowania szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja do roku szkolnego 2020/2021

Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować pracę w tym roku szkolnym nie tylko zgodnie z prawem, ale też bardzo bezpiecznie i w sposób minimalizujący zagrożenia.

W ostatnich dniach zostały wydane dokumenty, opisujące wymogi, jakimi sprostać mają szkoły od roku szkolnego 2020/2021: 

Od września wszyscy nasi uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zacząć normalną pracę stacjonarną w szkołach. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną dyrektorzy i kadra naszych szkół opracowują sposób organizacji pracy uwzględniający przestrzeganie obowiązujących wytycznych sanitarnych oraz specyfikę konkretnej placówki.

W szkolnych procedurach przeciwepidemicznych zostanie opisane, w sposób zgodny z wytycznymi MEN, MZ i GIS, w szczególności:

  • kto i w jaki sposób może wejść na teren szkoły;
  • jakie grupy uczniów i kadry w jakich miejscach mogą ze sobą przebywać;
  • jak powinno przebiegać codzienne czyszczenie i dezynfekowanie pomieszczeń;
  • jak ma być zorganizowane żywienie uczniów;
  • jak postępować w wypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia ucznia lub pracownika.

Opracowane szkolne procedury zostaną ogłoszone w sposób przyjęty w szkole wszystkim pracownikom, rodzicom i uczniom. 

Zależnie od sytuacji epidemicznej panującej na danym terenie, może w trakcie roku szkolnego nastąpić decyzja Inspekcji Sanitarnej nakazująca ograniczenie lub zawieszenie zajęć stacjonarnych. Nasi uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu ze sobą i z naszą kadrą, jednak jesteśmy do pracy w trybie zdalnym także przygotowani. 

CO SIĘ ZMIENI W TRYBIE PRACY STACJONARNEJ?

Poza szkolnymi procedurami przeciwepidemicznymi w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzimy na stałe do naszego harmonogramu pracy testowanie nowych możliwości, takich jak:

  • zdalne spotkania i szkolenia naszych pracowników;
  • zdalne spotkania i wykłady dla rodziców;
  • zdalne zajęcia dodatkowe i wybrane obowiązkowe, poszerzające ofertę szkoły, dla uczniów; 
  • zdalne rozmowy o IPET i IDER;
  • zdalne rozmowy z uczniem i rodzicami podsumowujące pracę w poszczególnych okresach klasyfikacyjnych.

Mając na uwadze minimalizację zagrożeń epidemicznych, prosimy rodziców o precyzyjne określenie i przekazanie w pierwszych dniach września dyrektorowi szkoły, w jakich godzinach, poza planowymi stacjonarnymi zajęciami obowiązkowymi, potrzebują opieki nad swoimi dziećmi. 

Nasi uczniowie i nauczyciele – niezależnie od tego, czy praca szkoły jest czasowo zawieszona – komunikują się regularnie przy pomocy Google Classroom, co zapewnia uczniom dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów, także gdy są nieobecni lub coś im na zajęciach umknęło. Zdalne spotkania i zajęcia dodatkowe są organizowane przy pomocy Google Meet. Zwracamy uwagę, że uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczą w zdalnym komunikowaniu się oraz zdalnych spotkaniach i zajęciach wyłącznie po bezpiecznym zalogowaniu się na posiadane konta szkolne w domenie dobraedukacja.edu.pl. Są zobowiązani do nieudostępniania swoich kont i haseł osobom trzecim.

Praca szkoły, tak jak przed stanem epidemicznym, będzie zorganizowana w sposób podążający za potrzebami uczniów. Przekazywanie rodzicom informacji o organizacji kształcenia, w tym specjalnego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać się będzie poprzez IPET lub IDER. 

Przyjęty w naszych szkołach Program Dobrej Edukacji został zaktualizowany o możliwości zdalnej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli oraz specyfikę pracy wychowawczo- profilaktycznej i dydaktycznej konkretnej placówki. Zakłada indywidualne dostosowanie wymagań do potrzeb każdego ucznia i przekazanie, po wrześniowej diagnozie, do końca września, obowiązującej ucznia listy wymagań koniecznych. Także do końca września uczniom i rodzicom zostanie udostępniony wykaz obowiązujących każdego ucznia podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym elektronicznych.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ, GDY INSPEKCJA SANITARNA NAKAŻE PRACĘ Z OGRANICZENIAMI SANITARNYMI?

Gdy z przyczyn epidemicznych wystąpi  konieczność całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych, czy podjęcia nauczania indywidualnego lub nauczania częściowo zdalnego, uczniowie będą brać udział w zajęciach obowiązkowych organizowanych dla nich zdalnie przy pomocy Google Meet. 

W razie potrzeby zwiększenia liczby zajęć oferowanych zdalnie z powodu czasowego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły, plan zajęć zdalnych będzie uwzględniać zarówno czas i formy zdalnej komunikacji, jak i czas na własną pracę samodzielną uczniów, bez spędzania czasu przed ekranem komputera oraz zdalne przekazywanie prac i udzielanie indywidualnych informacji zwrotnych przez nauczycieli o efektach pracy uczniów. 

Nauczyciele przy prowadzeniu pracy zdalnej będą odnotowywać, którzy uczniowie są z nimi w kontakcie i uwzględniać ich jako obecnych, zaś zaznaczać nieobecność i informować mentora, jeśli w konkretnym tygodniu uczeń nie nawiąże z nimi kontaktu. Mentor w takim wypadku niezwłocznie będzie kontaktować się z rodzicami, wyjaśniać przyczyny braku kontaktu z uczniem.

Szkoła udostępni rodzicom wykaz godzin konsultacji nauczycieli – polegających na ich obecności i dostępności w danym stałym terminie pod podanym linkiem Google Meet lub bezpośrednio w szkole.

Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i pracownikom życzymy w nowym roku szkolnym jak najwięcej satysfakcji z kontaktu ze szkołą, zarówno w trybie bezpośrednim, jak i zdalnym, zaś jak najmniej obaw i realnych zagrożeń. 

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Skip to content